ДОГОВІР ОФЕРТИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є публічною офертою і не вимагає підписання (відповідно до ст. Ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України). Угода публічної оферти має таку ж юридичну силу як договір, підписаний на папері. Цей договір містить всі істотні умови надання юридичних послуг дистанційним способом, т. Е. За допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Замовника з Послугами.

1.2. У разі прийняття умов цього договору (тобто публічної оферти інтернет сайту), громадянин (або юридична особа), що проводить акцепт оферти, стає Замовником. Акцептом (підтвердженням) є факт першої оплати замовлення Замовником на умовах цієї угоди.

1.3. Виконавець здійснює надання консультації через Інтернет-ресурс або в телефонному режимі.

1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір без попереднього повідомлення Замовника.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Замовник має право в будь-який час в рамках дії Договору звертатися до Виконавця з усними та письмовими запитами. Відповіді на письмові запити надаються Виконавцем усно або за допомогою електронного листування в месенджерах

2.2. Замовник має право здійснювати контроль виконання Виконавцем своїх зобов’язань, вимагати на будь-якому етапі виконання, усного звіту про виконану роботу.

2.3. У разі відмови Виконавця від виконання зобов’язань за цим договором або недотримання Виконавцем термінів завершення надання послуг за цим договором, крім випадків, передбачених п. 2.5., П.3.7. цього договору, Замовник має право на застосування положень п. 4.2. цього договору і на дострокове розірвання договору, про що в письмовій формі повідомляє Виконавця, за допомогою пошти, електронної пошти або месенджера.

2.4. Замовник зобов’язаний:

2.4.1. Надати Виконавцю інформацію, яку Виконавець вкаже як необхідну (усно або письмово засобами стільникового зв’язку, електронної пошти, месенджерів) для виконання своїх зобов’язань за цим договором.

2.4.2. До початку надання послуг, Замовник зобов’язаний внести оплату згідно обумовленої з Виконавцем вартості. Отримання оплати підтверджується банківською випискою.

2.4.3. Видати для Виконавця або / та його працівника (-ів) довіреність на здійснення всіх необхідних дій (на вимогу Виконавця), пов’язаних з наданням Послуги.

2.4.4. Надати Виконавцю документи, необхідні для виконання ним своїх обов’язків в залежності від наданої Послуги і Інформації передбаченої пунктом 2.4.1.

Надання копій документів здійснюється особисто передачею Виконавцю в месенджері або поштової відправкою.

2.4.5. В погоджені з власниками Виконавцем терміни здійснювати всі необхідні дії, які Замовник повинен виконати особисто (наприклад: видача довіреності на Виконавця, узгодження змісту документів, надання документів (їх копій), підписання уповноваженими особами Замовника документів, необхідних для виконання договору, здійснення необхідних платежів в бюджет, інше).

2.4.6. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги Виконавця.

2.5. У разі невиконання Замовником зобов’язань за цим договором, повідомлення Виконавцю недостовірних відомостей, надання документів, що містять недостовірну інформацію, Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань.

Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх службових обов’язків працівниками (службовцями) третіх юридичних і фізичних осіб (служб доставки, державних органів і т.д.), а також в результаті неправомірних дій і рішень третє фізичних (працівників, службовців) і юридичних (суди, органи влади) осіб.

2.6. Замовник з метою реалізації положень цього Договору наділяє Виконавця правом представляти його інтереси і здійснювати дії, які створюють юридичні наслідки.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець має право передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам тільки після письмової згоди Замовника.

3.2. Виконавець має право передавати відомості, які він отримав від Замовника в процесі реалізації цього Договору, третім особам без письмової згоди.

3.3. Виконавець зобов’язаний оперативно реагувати на запити Замовника. Статус відповідей – інформаційно-консультативний. Замовник без дозволу Виконавця може використовувати надані йому у відповідь відомості на свій розсуд, але не передавати їх третім особам.

Застереження: відповіді не мають науково-публіцистичного та практичного статусу. Вони так само не можуть бути опубліковані.

3.4. Виконавець визначає форми й обсяги наданих Замовником документів та інформації, необхідних для виконання своїх зобов’язань, відповідно до вимог чинного законодавства та виходячи з власних знань і практики.

3.5. Виконавець зобов’язується здійснити виконання робіт в узгоджений з Замовником термін. Звіт узгодженого терміну починається з моменту повного виконання Замовником зобов’язань по п. 2.4. цього договору і підписання всіх документів, наданих Виконавцем. Про завершення надання послуг за цим договором Виконавець сповіщає Замовника в усній формі або в письмовій формі по телефону, поштою, мессенджере, електронній пошті.

3.6. Виконавець зобов’язаний негайно повідомляти Замовника про неможливість виконання його доручення або ускладненнях, які виникають в процесі виконання доручення.

3.7. У разі відмови Замовника від продовження робіт за даним договором, скасування раніше поданої і оплаченої заявки на проведення огляду збитків транспортного засобу, систематичного невиконання Замовником своїх зобов’язань за цим договором, зупинки процесу виконання робіт з вини Замовника більш ніж на 30 днів з моменту акцептування цього договору , Виконавець має право на дострокове розірвання цього договору, про що в письмовій формі повідомляє Замовника, за допомогою стільникового зв’язку, пошти, месенджера, електронної пошти. В цьому випадку вартість надання послуг становить розмір фактично проведених Замовником оплат за даним договором.

3.8. Офіційні платежі, послуги нотаріуса, додаткових виїздів до замовника та інші платежі не включаються до вартості послуг Виконавця.

УМОВИ ОПЛАТИ РОБІТ
4.1. Оплата послуг відбувається згідно з цінами, вказаними на сайті Виконавця або цінами узгодженим в телефонному режимі, шляхом усних переговорів або листування в месенджері. Виконавець залишає за собою право змінити вартість в залежності від наданої Послуги Замовнику.

4.2. У разі відмови Виконавця від виконання зобов’язань за цим договором або недотримання Виконавцем термінів завершення надання послуг за цим договором, крім випадків, передбачених п. 2.5., П. 3.7. цього договору, Виконавець знаходить альтернативне рішення проблеми або робить заміну Виконавця протягом 14ти днів. Але не відшкодовує збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за простій, переміщення, подачу транспортного засобу і т.д. За цим договором сторони встановлюють розмір збитку замовника у твердій сумі: 50 відсотків від сплаченого завдатку Замовника.

4.3. Після підтвердження акцепту (твори першої оплати) – сплачена сума вважається завдатком. Згідно Статті 571 Цивільного кодексу України, Завдаток залишається у Виконавця в разі зриву угоди. За умовами нашого договору в разі зриву угоди з вини Виконавця завдаток повертається відповідно до пункту 4.2 даної оферти.

4.4. Виконавець не є платником податку на додану вартість.

Обставини непереборної сили
5.1. У разі настання обставин неможливості повного або часткового виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, про які Сторони не знали і не могли знати на момент укладення цього Договору і які мають характер непереборної сили (форс-мажор), термін виконання зобов’язань відкладається на час дії таких обставин і / або їх наслідків.

5.2. Сторони зобов’язані своєчасно повідомляти одна одну про настання таких обставин.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Сторони вирішують всі розбіжності і суперечки, які можуть виникати при реалізації даного Договору або в зв’язку з ним, в судовому порядку з урахуванням підвідомчості і підсудності.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Договір набуває чинності з моменту його акцептування і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Кожна із Сторін має право ініціювати розірвання договору. При цьому ініціатор розірвання Договору повідомляє іншу Сторону про свій намір про припинення дії Договору не пізніше, ніж за 2 тижні. Вважається, що повідомлення зроблено належним чином, коли воно надіслано рекомендованим листом, за допомогою месенджера або електронної пошти – з відповіддю адресата або підтвердженням прочитання.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Виконавець забезпечує належне зберігання такої інформації і документації та її захист від крадіжки, псування, втрати або несанкціонованого доступу, за винятком випадків, коли така передача або розкриття здійснюється органам влади (включаючи органи підтримки правопорядку) відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зобов’язання по цій статті не поширюються на інформацію, що на час її отримання була загальновідомою або стала загальновідомою не з вини Виконавця.

ІНШІ УМОВИ
9.1 Цей договір діє для всіх Замовників, за винятком тих, хто на дату публікації цього договору на веб-сайті Виконавця вже має діючий договір з Виконавцем.